بستن
FA EN AR RU FR

چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی در نشریه بین المللی کشور هند

چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی در نشریه بین المللی کشور هند


چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه زبان انگلیسی در نشریه بین المللی کشور هند

دو مقاله آقای دکتر علیرضا فرح بخش دانشیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه گیلان  تحت عناوین :

 FIGURATIVE TROPES AND THEIR THEMATIC IMPLICATIONS IN WILFRED OWEN'S "DULCE ET DECORUM EST(آرایه های شعری و دلالت های درونمایه ای آنها در شعر زیبا و با شکوه است اثر ویلفرد اون)

و

 Death and Resurrection in Three Tall Women Edward Albee's (مرگ و رستاخیز در نمایشنامه ی سه زن اثر ادوارد آلبی )

در نشریه Journal of Global Research in Education and Social Science (نشریه ی پژوهش جهانی در آموزش و علوم اجتماعی) توسط نشر International Knowledge Press کشور هندوستان به چاپ رسید.

 هدف مقاله:

چکیده مقاله اول: هدف این مقاله این است که خوانشی شکل مدارانه از شعر زیبا و با شکوه است اثر ویلفرد اون, یکی از سرشناس ترین شاعران جنبش شعر جنگ, ارائه دهد و نشان دهد که شاعر از چه شگردهای ساختاری و آرایه ای استفاده کرده است تا معانی مورد نظرش را تداعی کند و آنها را پررنگ سازد. پر بسامد ترین آرایه ها عبارتند از تلمیح, ایماژ, واج آرایی و صدا آرایی, تشبیه, استعاره, کم  نمایی, خطاب, و تنوع الگوهای رکنی و قافیه ای. شاعر تمامی این عناصر ساختاری را با هدفی خاص, که همان بیان احساسات ضد جنگ است, به کار می بندد.

 تاریخ چاپ : 12-9-2015 ( میلادی )    21 / 06 / 1394 ( شمسی )

چاپ مقاله در نشریه :   شماره : 4    جلد : 4   صفحه : 253- 245

 چکیده مقاله دوم : این مقاله بر آن است که عناصر اصلی تئاتر ابسرد به ویژه تمبیل به مرگ و پوچی زندگی را در نمایشنامه ی سه زن اثر ادوارد آلبی بررسی نماید و مفاهیم و نقشمایه هایی چون معناباختگی و زوال را در سایه ی گرایش های اگزیستانسیالیستی مورد مطالعه قرار دهد و تاثیرات روانشناختی آنها را در شخصیت های اصلی این نمایشنامه برشمرد. این مقاله نشان می دهد که شخصیت های اثر با پذیرش زندگی با تمام الام و نومیدی ها بر اندوه ناشی از اندیشه پیرامون مرگ و پوچی فائق می آیند.

تاریخ چاپ : 12-9-2016 ( میلادی )    22 / 06 / 1395 ( شمسی )

چاپ مقاله در نشریه :   شماره : 1    جلد : 5   صفحه : 9 - 1

نشریه مذکور نشریه ی  بين المللی دارای Index می باشد.

سایت مرجع :

 http://www.ikpress.org/journal/46

 نمایه مقاله 1

نمایه مقاله 2