بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب «رویکردهای کلی یادگیری (سطحی- عمیق)»

چاپ کتاب «رویکردهای کلی یادگیری (سطحی- عمیق)»


چاپ کتاب «رویکردهای کلی یادگیری (سطحی- عمیق)»

کتاب «رویکردهای کلی یادگیری (سطحی- عمیق)» تحریر آقای دکتر عباس صادقی (دانشیار دانشگاه گیلان) آقای حسین واحد (کارشناس ارشد علوم تربیتی) آقای غلامحسین نیافر (کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی) و خانم ستاره عزیزی (کارشناس ارشد روان شناسی بالینی) توسط انتشارات جاودانه به چاپ رسید.

این کتاب شامل پنج فصل به شرح زیر می باشد :

  1. مباحث کلی

  2. تدریس اثر بخش

  3. رویکردهای یادگیری

  4. پیامدهای رویکردهای یادگیری سطحی و عمیق

  5. شاخص‌های رویکرد یادگیری عمیق

رویکردهای یادگیری معرف تصورات یا دیدگاه‌های یادگیرنده، از فرایند یادگیری هستند و بر چگونگی کسب تجربه از موقعیت یادگیری، استفاده از راهبردهای متفاوت برای جریان یادگیری و انگیزه زیربنایی یادگیرنده از یادگیری اشاره دارند. در واقع، یادگیرندگان به طور کلی به سه شکل با تکالیف یادگیری درگیر می شوند که به رویکردهای عمیق و سطحی یادگیری معروف هستند که به رفتار حاصل از تفسیر آموزشی و وظایف یادگیرنده وابسته هستند. این تفسیرها باعث شکل گیری انگیزه یادگیری (یعنی قصد و هدف یادگیرنده) و فرایندهای متمایزی در قالب راهبردهای یادگیری می شوند. از نگاه دیگر می توان گفت که یک رویکرد یادگیری هم شامل راهبرد است و هم شامل انگیزه. برای مثال، فردی که از رویکرد عمیق استفاده می کند، ممکن است ابعاد نظری و عملی یک درس را به هم ربط دهد (راهبرد عمیق)‌و هدفش فهمیدن و معنا بخشیدن به مطالب آن درس باشد (انگیزه عمیق) در مقابل، یادگیرنده‌ای که از رویکرد سطحی استفاده می کند ممکن است بخشی از اطلاعات پراکنده را فهرست کرده و با تکرار آنها به حافظه‌اش بسپارد (راهبرد سطحی) و هدفش این باشد که در امتحان آن درس، آنها را بازنویسی کرده و نمره قبولی بگیرد(انکیزه سطحی).