بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب "بررسی تطبیقی داستان های آسیایی و یکی بود و یکی نبود (نقش زبان و ادبیات فرانسه در پیدایش داستان کوتاه فارسی)"

چاپ کتاب "بررسی تطبیقی داستان های آسیایی و یکی بود و یکی نبود (نقش زبان و ادبیات فرانسه در پیدایش داستان کوتاه فارسی)"


چاپ کتاب "بررسی تطبیقی داستان های آسیایی و یکی بود و یکی نبود (نقش زبان و ادبیات فرانسه در پیدایش داستان کوتاه فارسی)"

کتاب "بررسی تطبیقی داستان های آسیایی و یکی بود و یکی نبود (نقش زبان و ادبیات فرانسه در پیدایش داستان کوتاه فارسی)" توسط دکتر طاهره شمسی، عضو هیات علمی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، درششصد صفحه و به زبان فرانسه در "انتشارت دانشگاهی اروپایی" آلمان به چاپ رسیده است.

این کتاب در دو بخش تالیف شده است. فصل اول و دوم این کتاب، عوامل موثر در پیدایش سبک های جدید ادبی معاصر ایران را بررسی می کند که عبارتند از : تاسیس مدارس نوین توسط فرانسویان در عصر قاجار و فعالیت های آموزشی صد سالة آنان در ایران، اعزام دانشجو به فرانسه، ترجمة متون فرانسوی و غیره. در فصل سوم، چند تن از پیشتازان نثر و نظم معاصر ایران معرفی شدند. و سرانجام در فصل چهارم و پنجم - که مبحث اصلی این کتاب است -  در یک مطالعۀ تطبیقی بین مجموعه «داستان های آسیایی» کنت دو گوببینو و مجموعۀ «یکی بود و یکی نبود» جمالزاده، تغییر ساختار قصۀ فارسی بعد از انتشار اولین مجموعه داستان کوتاه جمالزاده بررسی شده است.

لینک معرفی کتاب