بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب توسط انتشارات بین المللی Springer

چاپ کتاب توسط انتشارات بین المللی Springer


چاپ کتاب توسط انتشارات بین المللی Springer

چاپ کتاب هیئت علمی دانشگاه گیلان توسط انتشارات بین المللی Springer

 کتاب   The Dynamics of Iranian Borders تالیف دکتر معصومه رادگودرزی هئیت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان و دو نفر اساتید گروه مطالعات خاورمیانه دانشگاه تکنولوژی مالزی در انتشارات اشپرینگر به چاپ رسید. کتاب در هفت فصل به روند و نقش عوامل داخلی، منطقه ای و فرا منطقه ای در شکل گیری مرزهای کنونی ایران در دویست سال گذشته تاکنون پرداخته و نقش عوامل فوق را در تدوین نهایی مرزهای ایران در مناطق مورد مناقشه ای همچون حوزه خزر و مرزهای غربی در سالهای آینده مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.