بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب سیاست خارجی هند

چاپ کتاب سیاست خارجی هند


چاپ کتاب سیاست خارجی هند

کتاب سیاست خارجی هند، تالیف دکتر رضا سیمبر، سجاد بهرامی مقدم و مهدی زیبایی توسط اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.

عرصۀ بین­ المللی پیوسته دست­خوش دگرگونی می­شود و این دگرگونی­ها نخبگان سیاسی را با چالش­ها و فرصت­هایی جدید مواجه کرده و نخبگان دانشگاهی را نیز ناگزیر از پژوهش­هایی نو می­نماید. یکی از مهم­ترین تغییرات در عرصۀ بین­المللی در دو دهه گذشته، تحول سیاست خارجی هند و پدیدار شدن این دولت به منزلۀ یک قدرت نوظهور بوده است. به رغم انتقال در سیاست خارجی هند و ضرورت درک و شناخت این انتقال برای موفقیت سیاست خارجی ایران ، هنوز دانش ازمنافع و سیاست خارجی اینقدرت بزرگ منطقه­ای جنوب آسیا محدود باقیمانده است، کتاب سیاست خارجی هند تلاشی در جهت بالندگی جامعه علمی روابط بین الملل کشور و عمق بخشی بیشتر به شناخت سیاست خارجی هند است.

این کتاب در 6 فصل به نگارش درآمده است. درفصل اول مناظره­های درونی سیاست خارجی و سپس تحول تاریخی سیاست خارجی هند تحت تأثیر این مناظره­ها و درفصل دوم عوامل اثر بخش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک برسیاست خارجی هند بررسی شده است. فصل سوم سیاست نگاه به شرق و فصل چهارم سیاست نگاه به غرب هند را مورد بررسی قرار داده و در فصل پنجم سیاست نگاه به شمال و درفصل ششم به سیاست هند نسبت به قدرت­های بزرگ درعرصه بین­المللی پرداخته شده است. دراین فصل سیاست خارجی هند نسبت به ایالات متحده، روسیه، اتحادیه اروپا، ژاپن و چین بررسی گردیده است. درنهایت کتاب با نتیجه گیری که با دلالت­های ضمنی تحول سیاست خارجی هند برای سیاست خارجی ایران، همراه است به پایان می رسد.