بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب سیاست و حکومت در خاورمیانه

چاپ کتاب سیاست و حکومت در خاورمیانه


چاپ کتاب سیاست و حکومت در خاورمیانه

 

 

کتاب سیاست و حکومت در خاورمیانه تألیف آقای دکتر حبیب‌ا... ابوالحسن شیرازی، دکتر ارسلان قربانی شیخ‌نشین و دکتر رضا سیمبر توسط انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشگاه تربیت معلم به چاپ رسید.

 

کتاب مذکور شامل شش فصل تحت عناوین زیر می‌باشد:

 

1 - ویژگیهای کلی منطقه خاورمیانه

2 - فرآیند ملت سازی در خاورمیانه

3 - نظام منطقه‌ای خاورمیانه

4 - اصول و الگوهای سیاست خارجی در خاورمیانه

5 - ماهیت بحران در کشورها خاورمیانه

6 - خاورمیانه در هزاره سوم

 

 

در آغاز هزاره سوم، خاورمیانه همچنان یکی از مناطق مهم، استراتژیک و در عین حال بحران ساز در جهان است که در مقایسه با سایر مناطق دیگر این کره خاکی از اهمیت فراوانی برخوردار است. جنگهای طولانی در چندین دهه قبل و درگیریهای قومیتی و رقابتهای واحدهای سیاسی منطقه برای کنترل منطقه ناشی از این اهمیت است. مسائل این منطقه، محل تداخل منافع بازیگران خارجی بوده، و این تداخل با ساخت قدرت در درون کشورهای منطقه ارتباط زیادی دارد. امروزه عواملی مانند منطق و شیوه توزیع قدرت در منظومه بین‌المللی، مشروعیت رژیمهای حاکم و چالش سنت - مدرنیته، دوام یا زوال حکومتهای منطقه را تعیین می‌کنند.

خاورمیانه که زمانی از مناطق مستقل جهان محسوب می‌شد، در حال حاضر به منطقه نفوذ غرب تبدیل شده است. این منطقة به ظاهر نفوذپذیر، به واسطه برخورداری از ویژگیهای فرهنگی خاص در برابر اعمال نفوذ، سرسختانه مقاومت می‌کند. ژئواستراتژیک بودن منطقه خاورمیانه و حضور تحمیلی رژیم اشغالگر در آن و از همه مهم‌تر ادعای قدرتهای بزرگ مبنی بر داشتن منافع حیاتی در این منطقه، باعث اهمیت بیشتر آن در دوران پسااستعماری شده است.......