بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب مبانی اخلاق جنسی در اسلام

چاپ کتاب مبانی اخلاق جنسی در اسلام


چاپ کتاب مبانی اخلاق جنسی در اسلام

 

کتاب مبانی اخلاق جنسی در اسلام تحریر دکتر علی کريمیان صيقلاني عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه گیلان توسط انتشارات انتشارات دانشگاه گيلان به چاپ رسيد.

کتاب مذکور شامل سه بخش تحت عناوین: کليات و تعاريف، اخلاق جنسی نوين، مبانی دينی اخلاق جنسی در اسلام و شش فصل به شرح ذيل می باشد:

1 - مبانی معرفت شناختي

2 - مبانی هستی شناختي

3 -مبانی انسان شناختی

4 - مبانی گيتی شناختي

5- مبانی معنا شناختی اخلاق جنسي

6-مبانی ارزش شناختی اخلاق جنسي

پيش‌گفتار

جهان در عصر کنونی که آن را به اصطلاح مدرن می­خوانند، شاهد بحران­های متنوعی در عرصه­های گوناگون است و از جمله می­توان به بحران اخلاقی اشاره کرد. یکی از بحران­های اخلاقی، در زمینة اخلاق جنسی است و بسیاری از پژوهشگران حوزة تمدن­ها، معتقدند عامل این بحران، فرهنگ رایج مغرب زمین است که بر اساس رخدادهایی، دچار انحطاط شده و اشتباهاتی را که هنوز خودِ غرب از نادرستی آن آگاهی نیافته، به جهان تحمیل کرده است.

به طور عمده منشأ بحران در زمینة اخلاق جنسی در غرب چند چیز است: نخست مربوط است به انحراف در مقصد از جهت هدف‌انگاری میل جنسی. بشر کنونی که از متافیزیک فاصلة بسیاری گرفته است، لذت­طلبی در همة امور را جایگزین اهداف الاهی و ارزش­های متعالی کرده است و این میان، لذت جنسی برای برخی، بیش از لذت­های دیگر مورد توجه قرار گرفته است. چه این که ابهام و انحراف ماهوی در مفاهیم واژگان اخلاق جنسی، منشأ دیگری برای بحران و سردرگمی بشر معاصر در مسائل اخلاق جنسی است. مشخص نبودن مرزها، موجب شده تا بسیاری از واژگان و ارزش­های اخلاق جنسی، از قداست افتاده و حتی تا حدّ هنجارهای خودساخته و توهمات بشری، تنزل یابند.

در بین عواملی که منشأ انحراف و بحران در اخلاق جنسی شده است، هیچ چیز به اندازة بحران در مبانی و اصول نظام فلسفی اخلاق جنسی غرب، این پیکرة حساس را نلرزانده است. مبانی و اصول نادرستی که منشأ راهکارها و سرانجام رفتارهای غیر قابل توجیه شده و پیامدهای وخیمی را به غرب و بلکه به کل بشر تحمیل کرده است. برخی پیامدهای اخلاق جنسی نوین عبارت است از فروپاشی نظام خانواده، افزایش ناامنی و جرائم جنسی، افزایش بحران­های روحی و روانی و سرانجام بالا رفتن تمایل به رفتاری­های بد جنسی.

آن‌چه اکنون پیش رو دارید، بیش از هر چیز، بیان مبانی و اصول اخلاق جنسی مبتنی بر آموزه­های دین مبین اسلام است و در ضمن تلاش دارد با بازتعریف مفاهیم در اخلاق جنسی، برخی از انحرافات موجود در اندیشة نوین پیرامون اخلاق جنسی را بررسی و مورد نقد قرار دهد.