بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب مدیریت ریسک با رویکرد بین المللی

چاپ کتاب مدیریت ریسک با رویکرد بین المللی


چاپ کتاب مدیریت ریسک با رویکرد بین المللی

کتاب «مدیریت ریسک با رویکرد بین المللی» تالیف دکتر محمد حسن قلی زاده عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان و مهندس علی رضا محمد نژاد کارشناس ارشد  MBA دانشگاه گیلان توسط انتشارات گلپونه تهران به چاپ رسید.

 کتاب مذکور شامل چهار فصل :

فصل اول- ماهیت ریسک

فصل دوم – ریسک کشوری و روش شناسی رتبه بندی آن

فصل سوم – مدیریت ریسک

فصل چهارم – انواع مدیریت ریسک با تأکید بر مدیریت ریسک کشوری

کتاب حاضر از جمله منابع آموزشی بسیار مفید در زمینه مدیریت ریسک است که می تواند به پژوهشگران، نویسندگان، دانشجویان، اساتید و علاقه مندان به حوزه مدیریت به ویژه شاخه مدیریت مالی کمک شایانی کند. موضوع این کتاب، موضوعی بکر و جدید در حوزه ریسک کشوری مؤسسات معتبر رتبه بندی این شاخص در سطح جهان است. ریسک کشوری می تواند معیار بسیار مناسبی برای ارزیابی موقعیت هر کشور در تمامی زمینه های سیاسی، اقنصادی، اجتماعی و... باشد. در ایران، مطالعات بسیار کمی در این زمینه انجام شده است. همچنین منابع و کتب محدود در این حوزه یافت می شود. لذا برای رفع این نقیصه در شاخه مدیریت مالی، کتاب مدیریت ریسک کشوری با رویکردی بین المللی تدوین شده است. این کتاب، منبع بسیار قوی آموزشی در زمینه مدیریت مالی خواهد بود.

فصول ابتدایی کتاب، به بررسی ریسک و انواع آن می پردازد. در ادامه با تبیین مدیریت ریسک کشوری، نحوه مدیریت آن آموزش داده می شود و انواع مؤسسات معتبر رتبه بندی در این حوزه معرفی می شوند. در فصل آخر، روش شناسی مدیریت ریسک کشوری و نحوه امتیاز دهی مؤسسات رتبه بندی تبیین شده است.