بستن
FA EN AR RU FR

چاپ کتاب نظریه های مردانگی با تاکید بر رویکردهای جامعه شناختی

چاپ کتاب نظریه های مردانگی با تاکید بر رویکردهای جامعه شناختی


چاپ کتاب نظریه های مردانگی با تاکید بر رویکردهای جامعه شناختی

 

کتاب نظریه های مردانگی با تاکید بر رویکردهای جامعه شناختی از دکتر علی یعقوبی از اعضای گروه علوم اجتماعی توسط نشر پژواک منتشر شد. این کتاب در ده فصل به بررسی مردانگی با توجه به رویکردهای زیست شناختی،جغرافیایی،روانشناختی، زبان شناختی،مردم شناختی و جامعه شناختی پرداخته است. کتاب حاضر اثری میان‌رشته‌ای است که برای محققان و دانش- پژوهان جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی، مطالعات جنسیتی، زیست‌شناسی اجتماعی، جغرافیای جنسیت، زبان‌شناسی جنسیت، ادبیات، مطالعات فرهنگی، امور فرهنگی و... تهیه و تدوین شده است.