بستن
FA EN AR RU FR

کارکنان آموزشی

کارکنان آموزشی


کارکنان آموزشی

نام و نام خانوادگی اطلاعات

حسین واحد

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
سمت: رئیس آموزش
شماره داخلی: ۴۰۴۰

حسین کاس پور

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
سمت: کارشناس دفتر نظارت و آموزش
شماره داخلی: ۴۰۷۳

شهربانو حق‌بین


میزان تحصیلات: لیسانس
سمت: کارشناس خدمات آموزشی مشاوره و جغرافیا
شماره داخلی: ۴۰۵۷

طاهره خالق‌داد

میزان تحصیلات: لیسانس
سمت: کارشناس خدمات آموزشی زبان انگلیسی و ادبیات عرب
شماره تماس: ۴۰۵۸

هوشمند رحیم خواه

میزان تحصیلات: لیسانس
سمت: کارشناس خدمات آموزشی حقوق و علوم سیاسی و علوم قرآن و حدیث
شماره داخلی: ۴۰۴

مجید امیدی نیاول

میزان تحصیلات:
سمت: کارشناس گروه مدیریت صنعتی و بازرگانی
شماره داخلی:

محمد صفرپور

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
سمت: کارشناس گروه حقوق و ادبیات عرب

حمید رضا آقاجانی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
سمت: کارشناس گروه علوم اجتماعی و علوم سیاسی
شماره داخلی: ۴۱۳۹

مریم حسینی

میزان تحصیلات: لیسانس
سمت: کارشناس گروه ادبیات فارسی
شماره داخلی: ۴۰۱۷

الهه دل آذر

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
سمت: کارشناس گروه روانشناسی
شماره داخلی: ۴۱۲۰

زینب مجاور شیخان

میزان تحصیلات: لیسانس
سمت: کارشناس گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شماره داخلی: ۴۰۲۶

انسیه تسلیمی سمت: کارشناس آموزشی
فاطمه صفری سمت: کارشناس آموزشی
محمدرضا پور قاسم سمت: کارشناس گروه معارف
علی کیان پور سمت: کارشناس گروه اقتصاد
غلامرضا بشاش

 

میزان تحصیلات: لیسانس
سمت: کارشناس گروه
شماره داخلی: ۴۰71