بستن
FA EN AR RU FR

کارکنان پژوهشی

کارکنان پژوهشی


کارکنان پژوهشی

نام و نام خانوادگی اطلاعات

مهرناز توحیدی مقدم

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
سمت: کارشناس پژِوهشی
شماره داخلی: ۴۰۱۲

رقیه وفادار

میزان تحصیلات: فوق دیپلم

سمت: ;متصدی امور کتابخانه

شماره داخلی: 4025