بستن
FA EN AR RU FR

کتاب «تجسم اعمال از منظر قرآن کریم» تألیف دکتر علی کریمیان صیقلانی

کتاب «تجسم اعمال از منظر قرآن کریم» تألیف دکتر علی کریمیان صیقلانی


کتاب «تجسم اعمال از منظر قرآن کریم» تألیف دکتر علی کریمیان صیقلانی

کتاب «تجسم اعمال از منظر قرآن کریم» تألیف دکتر علی کریمیان صیقلانی عضو هیأت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه گیلان، توسط انتشارات دانشگاه گیلان به چاپ رسید.

 

این کتاب شامل دو بخش است: بخش نخست به کلیات و مبانی تفسیر اختصاص یافته و بخش دوم به بررسی نظریة تجسم اعمال در قرآن پرداخته است و در این بخش به فصول زیر اشاره شده است:

1. چیستی نظریة تجسم اعمال؛

2. دیدگاه­ها در بارة تجسم اعمال؛

3. جایگاه عالم ملکوت در عوالم هستی؛

4. نوع رابطة اعمال با صورت باطنی آن­ها؛

5. دسته بندی آیات پیرامون تجسم اعمال؛

6. تجسم اعمال به صورت وحوش.

در این کتاب ضمن اثبات عالم ملکوت، به گسترة افعال انسان که تجسد می­یابند و نیز ثمرات اعتقاد به این نظریه اشاره شده است. یکی از ادعاهای اصلی این کتاب تفسیر درست از جهان آخرت، متوقف بر فهم درست از نظریة تجسم اعمال است.

اطلاعات بیشتر مؤلف :