بستن
FA EN AR RU FR

گروه ادبیات فارسی

گروه ادبیات فارسی


گروه ادبیات فارسی

        1– آقای دکترمحمد علی خزانه‌دارلو   4006 2 – آقای دکتر علیرضا نیکویی   4008 3 – آقای دکتر عباس خائفی   4005 4 – آقای دکتر فیروز فاضلی 4007 5 – آقای‌دکترمحمد کاظم یوسف‌پور  4006 6 – خانم ثریا مصلحی  4005 7 – آقای دکتر احمد رضی 4007 8 – آقای دکتر محرم رضایتی 4066 9 – آقای دکتر علی تسلیمی 4066 10 – آقای دکتر علی صفایی 4008 11 – آقای دکتر رضا چراغی 12 – خانم‌دکترنگین‌صفری‌نژادبی‌نظیر 4008 13 – آقای دکتر محمود رنجبر 4066 14– خانم دکتر معصومه غیوری  4066