بستن
FA EN AR RU FR

گروه جغرافیا

گروه جغرافیا


گروه جغرافیا

        1 – آقای دکتر مجید یاسوری 4026 2 – آقای دکتر اصغر شکرگزار 4091 3 – خانم دکتر گیتی مرادی 4026 4 – آقای دکتر روح اله اوجی 4029 5 – خانم‌دکتر مریم‌جعفری مهرآبادی 4026 6 – خانم دکترسمیه‌سادات شاه‌زیدی 4026 7 – آقای دکتر اسماعیل آقائی زاده 4029 8 – آقای دکتر محمود داودی 4029 9 – آقای دکتر مهدی حسام 4029 10 – خانم دکترحمیده بیگی دارکانی 4026 11 - خانم دکتر سمیرا محمودی 4079 12 - آقای دکنر علی حاجی نژاد 4032