بستن
FA EN AR RU FR

گروه روانشناسی

گروه روانشناسی


گروه روانشناسی

        1- آقای دکترعباسعلی‌حسین‌خانزاده 4068 2 – آقای دکتر ایرج شاکری‌نیا 4014 3 –آقای دکتر سید ولی‌ا... موسوی 4014 4 – آقای دکتر منصور حکیم جوادی 4086 5 – خانم دکتر خسرو جاوید 4086 6 – آقای دکتر سید موسی کافی 4086 7 – خانم دکتر عذرا زبردست  4086 8– آقای دکتر عباس ابوالقاسمی 4014