بستن
FA EN AR RU FR

گروه زبان انگلیسی

گروه زبان انگلیسی


گروه زبان انگلیسی

          1 - آقای دکتر مسعود خلیلی ثابت 4011 2 – آقای دکتر فرزاد بوبانی 4053 3 – آقای دکتر علیرضا فرح‌بخش 4053 4 – آقای دکتر منصور هاشمی 4053 5 – آقای دکتر امیر مهدوی زفرقندی 4011 6 – آقای یدا... شهابی 4034 7 – خانم دکتر مریم دانای طوس 4009 8 – خانم دکتر ژاله حساسخواه 4009 9 – آقای دکتر بابک دبیر 4010 10 – آقای دکتر بهزاد برکت 4010 11 – آقای دکتر منصور شعبانی 4034 12 – آقای دکتر عبدالرضا تحریری 4110 13 – خانم دکتر طاهره شمسی 4031 14 – آقای دکتر محمد امین صراحی 4010