بستن
FA EN AR RU FR

گروه علوم اجتماعی

گروه علوم اجتماعی


گروه علوم اجتماعی

          1 - آقای دکتر سید هاشم موسوی 4054 2 – آقای دکتر محمد امین کنعانی 4055 3 – آقای دکتر حمید عبادالهی 4055 4 – آقای محمد علی محمدی 4054 5 – آقای دکتر نادر افقی 4001 6 – آقای دکتر حسن چاوشیان 4001 7 – آقای دکتر فردین علیخواه 4056 8 – آقای دکتر محمد مهدی رحمتی 4056 9 – آقای دکتر هادی نوری 4056 10 – آقای دکتر رضامعصومی راد 4051 11 – آقای دکتر مازیار جفرودی 4056 12 – خانم دکتر هدی حلاج زاده 4031 13 – آقای دکتر ابراهیم مسعود نیا 14 – آقای دکتر علی یعقوبی چوبری 4070 15 – آقای دکتر محمد رضا غلامی4051 16 – آقای دکتر محمد رضا اقدامی 4070 17 – آقای دکتر علی اکبر نصرتی