بستن
FA EN AR RU FR

گروه علوم سیاسی

گروه علوم سیاسی


گروه علوم سیاسی

        1 – آقای دکتر رضا سیمبر 4027 2 – آقای دکتر احمد جانسیز4132 3 – آقای دکتر امیر نیاکویی 4132 4 – آقای محمد اسماعیلی سنگری 4132 5 – خانم دکتر معصومه راد گودرزی 4132 6 - آقای محمد جلائی 7- آقای دکترمهدی‌هدایتی‌شهیدانی 4079 8 - خانم دکتر نیکنامی   4079