بستن
FA EN AR RU FR

گروه مدیریت

گروه مدیریت


گروه مدیریت

        1 - آقای دکتر محمود مرادی 4052 2 – آقای دکتر اسماعیل ملک‌اخلاق 4061 3 – آقای دکتر محمد حسن قلیزاده 4061 4 –آقای دکتر رضا اسماعیل پور 4060 5 – آقای‌دکترمحمدرحیم رمضانیان 4059 6 – آقای دکتر محمد علی ولی‌پور 4059 7 – آقای دکتر اسماعیل رمضانپور 4019 8 –آقای بهزاد روحی 4052 9 – آقای دکتر محمد دوستار 4061 10 – آقای‌دکترمحمود رضا مستقیمی 4067 11 – آقای دکتر محسن اکبری 4060 12 – آقای دکتر مصطفی ابراهیم‌پور 4052 13 – آقای دکتر کیخسرو یاکیده 4052 14- آقای‌دکترسیدرضامیرعسکری‌ 4052 15- آقای دکتر غلامرضا محفوظی 4067

16- خانم دکتر آزاده کاظمی نیا 4052