بستن
FA EN AR RU FR

اولين نشست همانديشی دانشجويان منتخب گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی با رياست دانشکده

اولين نشست همانديشی دانشجويان منتخب گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی با رياست دانشکده


اولين نشست همانديشی دانشجويان منتخب گروه های آموزشی دانشکده علوم انسانی با رياست دانشکده

        باسمه تعالی

 

عنوان : اولين نشست همانديشی دانشجويان منتخب گروههای آموزشی با رياست دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه گيلان

 

 (بـاسمـه تعـا لي)

اولین نشست تبادل نظر و هماندیشی با حوزه ریاست ادبيات و علوم انساني، به طور جداگانه در دو سطح دانشجویان کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به ترتیب در تاریخهای 7/2/89 و 14/2/89 برگزار شد. در این جلسات سیاستهای کلان و برنامه‌های دانشکده برای دانشجویان مطرح گردید و سپس دانشجویان دیدگاهها، خواسته‌ها و انتقادات خود را مطرح نمودند. همچنين جهت ارتقای کیفی فعالیت دانشکده، مقرر گرديد، مواردی که موجب سطح ارتقاء کيفی دانشکده ميگردد را در شورای گروه مطرح نموده و نکاتی را که فکر می‌کنند می‌تواند مربوط به گروه متبوع باشد بررسی و نتیجه آن را به رياست دانشکده منعکس نمايند. ضمناً نسخه‌ای از این گزارش در اختیار معاونین آموزشی، پژوهشی قرار گرفته تا هماهنگی‌های لازم را بین گروهها ایجاد نموده و گزارش نهایی و برنامه را نیز متعاقباً اعلام فرمايند