بستن
FA EN AR RU FR

چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه در مجله دانشگاه کمبریج

چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه در مجله دانشگاه کمبریج


چاپ مقاله عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه در مجله دانشگاه کمبریج

 

مقاله دکتر سید امیر نیاکویی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه گیلان در مجله دانشگاه کمبریج چاپ و منتشر شد.

این مقاله با عنوان Contemporary Arab Uprisings:Different Processes and Outcomes در مجله

Japanese Journal of Political Science, Vol14 , Issue 03, September


2013, Cambridge University Press به چاپ رسیده است.

 

لینک مقاله چاپ شدهhttp://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JJP