درباره دانشکده

مدیریت

دکتر مسعود خلیلی ثابت

سمت: ریاست دانشکده

مرتبه علمی: دانشیار

رشته: دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر حمید قربانپور

سمت: معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده

مرتبه علمی: استادیار

رشته: گروه معارف و الهیات

دکتر محمود مقدس

سمت: معاون پژوهشی و اجرایی

مرتبه علمی: استادیار

رشته: دکتری گروه معارف و الهیات

دکتر محمد رضا غلامی

سمت: مسئول تحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی: استادیار

رشته: دکتری علوم اجتماعی

 

حسین واحد

سمت: رئیس امور دانشجویی و آموزشی

رشته: دکتری علوم تربیتی

ربابه طالعی

سمت: رئیس امور عمومی

رشته: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

رؤسای قبلی

ریاست دانشکده علوم انسانی

ریاست فعلی دانشکده علوم انسانی از طرف نمایندگان و مدیران گروهها با رای گیری انتخاب و توسط ریاست دانشگاه منصوب گردید. این دانشکده برحسب نیاز و به تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه دارای 2 معاون، تحت عنوان معاون آموزشی و دانشجویی و معاون پژوهشی و اجرایی است. از بدو تأسیس دانشگاه گیلان افراد مشروحه زیر ریاست دانشکده انسانی دانشگاه گیلان را برعهده داشته‌اند:

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی در هنگام تصدی و رشته تحصیلی

رتبه دانشگاهی در زمان تصدی

مدت اشتغال

از تاریخ

تا تاریخ

رضا دها

دکترای اقتصاد

استادیار

57/2/10

57/10/1

نصرت الله رستگار

دکترای زبان و ادبیات آلمانی

استادیار

57/12/9

58/6/4

مسعود رعایائی

فوق لیسانس تربیت بدنی

مربی

58/7/1

59/3/13

فاروق خارابی

دکترای جامعه شناسی

استادیار

59/3/13

60/1/18

محمدرضا نصیری

دکترای تاریخ

استادیار

60/1/18

69/7/30

فاروق خارابی

دکترای جامعه‌شناسی

استادیار

69/8/1

70/8/11

غلامرضا رحمدل

دکترای زبان و ادبیات فارسی

استادیار

70/8/11

76/8/9

محمدکاظم یوسف پور

دکترای زبان و ادبیات فارسی

استادیار

76/8/9

1385

فاطمه کریمی

دکترای علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت)

استادیار

1385

1388

رضا سیمبر

دکترای علوم سیاسی

دانشیار

1388

1391

محمد دوستار

دکترای مدیریت

استادیار

1391

1393

عباداله رستمی

دکترای حقوق خصوصی

دانشیار

1393

1396

علی صفایی سنگری

دکترای زبان و ادبیات فارسی

استاد

1396

1401

ایرج شاکری نیا دکترای روانشناسی دانشیار 1401 1402
مسعود خلیلی ثابت دکترای زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار 1402 تاکنون

                                                                                                         

وظایف و اختیارات ریاست دانشکده علوم انسانی به شرح زیر می باشد: ایجاد زمینه های مناسب و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی از جانب ریاست دانشگاه؛ ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و فرهنگی دانشکده؛ تشکیل شورای دانشکده و نظارت بر فعالیت آن؛ ارزیابی و هماهنگی کلیه فعالیتهای واحدهای ذیربط دانشکده؛ شرکت در جلسات شورای دانشکده و دانشگاه؛ نظارت بر کار شوراهای تخصصی دانشکده؛ نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده؛ ارزیابی عملکرد سالیانه دانشکده و گزارش آن به ریاست دانشگاه؛ پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده و نظارت بر نحوه هزینه اعتبارات؛ پیشنهاد مدیر گروه آموزشی به ریاست دانشگاه؛ تأمین کارکنان موردنیاز دانشکده (اعم از هیئت علمی و اداری) با هماهنگی واحدهای ذیربط؛ بررسی صلاحیت معاونین گروههای آموزشی؛ پیشنهاد عزل و نصب معاونین و مدیران گروههای آموزشی دانشکده؛ پیشنهاد ترفیع اعضای هیئت علمی دانشکده به معاونت آموزشی و هیئت ممیزه؛ ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی دانشکده.