انجمن علمی علوم تربیتی

استاد مشاور انجمن علوم تربیتی: دکتر نقی رعدی افسوران

دبیرانجمن: دیبا پاک نژاد

فعالیت ها :

١) همایش جلوه های انسان دانشگاهی باحضور دکتر محمدرضا نیستانی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

٢) کارگاه آموزشی مقاله نویسی

٣) جشن بزرگداشت روز معلم

۴) برگزاری همایش آشنایی با رشته های علوم انسانی بامشارکت سایر انجمن های علمی دانشکده انسانی