پست الکترونیکی حوزه پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

​​​​​​​ research.humanity@guilan.ac.ir ​​​​​​​