بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 آدرس : رشت .بزرگراه خلیج فارس ( کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین) مجتمع دانشگاه گیلان -دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

 صندوق پستی : ۳۹۸۸-۴۱۶۳۵

 کد پستی : ۴۳۶۵۳- ۴۱۹۹۸

 تلفن دفتر ریاست : ۳۸۰-۳۳۶۹۰۳۸۵-۰۱۳

 دور نگار :۳۳۶۹۰۲۸۰-۰۱۳

 تلفنخانه : ۸-۳۳۶۹۰۲۷۴-۰۱۳

کارکنان دانشکده و تلفن ها

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر صفایی ریاست دانشکده 4041 380 و 33690385
آقای حسین پور مسئول ‌دفتر ریاست   33690280 (فکس)
آقای‌ دکتر صراحی معاون‌آموزشی‌ودانشجویی 4072  
آقای دکتر آقایی زاده معاون پژوهشی دانشکده 4036 33690818
خانم توحیدی مقدم کارشناس پژوهشی 4012  
آقای دکتر جانی پور مدیر تحصیلات تکمیلی 4078  
آقای کریمیان کارشناس تحصیلات تکمیلی 4078  
آقای دکتر امینی - آقای دکتر رضایی دفتر ترفیع اساتید 4128  
آقای دکتر صفایی دبیر کمیته منتخب (ارتقاء و ترفیع...) 4041  
آقای فاتحی و آقای ابراهیمی کارشناس مرکز کامپیوتر 4044  
خانم طالعی مدیر امور عمومی 4043  
آقای سعیدیان دبیرخانه 4018  
خانم شجری دفتر مجلات 4018 33690590
آقای  اوستی کارپرداز 4038  
خانم ابراهیمی عامل مالی 4042  
خانم ‌نیکنام کمک حسابدار 4042  
آقای یوسفی، خانم ها تقی زاده انتشارات 4063  
آقای سعیدیان امین اموال و  انباردار 4131  
آقای احتشامی نقلیه و دفتر همایش ها 4057  
آقایان اصغری و صفری و یوسفی تأسیسات 4115  
آقایان جنگجو، قنبرزاده، قربانی، حاجتی، دائمی، پیروی، اسماعیل زاده خدمات 4069  
آقای واحد مدیر امور آموزشی 4040  
آقای سهیلی آموزش علوم تربیتی 4062  
خانم تسلیمی آموزش حسابداری و گردشگری و جغرافیا 4075  
آقای بشاش آموزش علوم اجتماعی، زبان روسی  (نظام وطیفه) 4071  
خانم خالق داد آموزش زبان انگلیسی و  ادبیات فارسی 4047  
آقای کاسپور کارشناس  روانشناسی و اقتصاد( ترفیعات اعضای هیأت علمی) 4073  
آقای موسویان کارشناس مشاوره 4058  
آقای رحیم خواه آموزش حقوق، علوم سیاسی و قرآن و حدیث 4048  
خانم وفادار نشریات کتابخانه و  مرجع و دبیرخانه 4025-4100-4018  

گروه علوم سیاسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر سیمبر مدیر گروه 4134  
آقای‌آقاجانی کارشناس‌گروه 4139  
دکتر جانسیز، دکتر نیاکویی، دکتر اسماعیلی سنگری ،  خانم دکتر گودرزی   4132  
آقای دکتر هدایتی، بهرامی   4028  
دفتر دکتر ابریشم چیان   4124 33690569
اتاق اساتید مدعو   4087  

گروه حقوق

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر جانی پور مدیر گروه 4098  
آقای صفرپور کارشناس گروه 4052  
آقایان: پرستش، دکتر جانی پور، دکتر شاه ملک پور   4022  
آقایان:  دکترایمانپور، سلمانپور، دکتر نظری نژاد، دکتر مقصودی   4089  
آقایان:  دکتر مقدم، دکتر دریایی، دکتر آقابابایی   4088  
آقای دکتر اسدی نژاد   4068  

گروه علوم‌تربیتی(مشاوره)

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر بلند مدیر گروه 4046  
آقای کیانپور کارشناس گروه 4052  
خانم ها: حسینی، دکتر کریمی   4015  
آقای دکتر اصغری، دکتر امیر قربان پور   4015  
آقایان : جوان، دکتر بلند، دکتر صیادی، دکتر پور صفر   4013  
آقایان: دکترصادقی ، دکتر رعدی   4130  

گروه روان شناسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر شاکری نیا مدیر گروه 4050  
خانم دل آذر آزمایشگاه روان شناسی و کارشناس گروه 4120 - 4014  
آقایان: دکتر شاکری‌نیا، دکتر ابوالقاسمی، دکتر رضایی، دکتر خانزاده   4014  
آقایان: دکتر ‌کافی،  دکتر سلطانی، دکتر ناصح، خانمها: دکتر خسرو جاوید، دکتر زبردست   4086  
آقایان منصور حکیم جوادی، دکتر ولی ا... موسوی   4068  

گروه معارف‌اسلامی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر قاسمی روشن مدیر گروه 4076  
آقای پور قاسم کارشناس گروه 4090
آقایان: اسماعیلی، اقدامی   4111  

آقایان: دکتر کریمیان، یحیایی، نورانی، قاسمی روشن، عطایی، دکتر میر ابوطالبی، دکترباغبان زاده

خانم روحانی

  4021  
آقایان دکتر مقدس و آقای دکتر مجتبی زاده   4028  

گروه زبان انگلیسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر تحریری مدیر گروه 4099  
خانم خالق داد کارشناس گروه 4047  
آقایان: دکتر فرحبخش، دکترهاشمی‌، دکتر تحریری   4053-4110  
آقایان:  دکتر مهدوی،  دکترخلیلی   4011  
آقایان: دکتر منصورشعبانی   4034  
خانمها: دکتر حساسخواه، دکتر دانای طوس   4009  
آقایان: دکتر برکت، دکتر شمسی   4010  
آقای دکتر فرزاد بوبانی مرکز بین المللی آزفا 4092  

گروه مدیریت و اقتصاد و حسابداری

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر یاکیده مدیر گروه 4049  

آقای کیانپور

آقای امیدی

کارشناس گروه اقتصاد و حسابداری

کارشناس گروه مدیریت

4087  
آقایان دکتر ملک‌اخلاق، دکتر دوستار   4061  
آقایان: دکتر اسماعیل پور، دکتر قلی زاده   4060  
آقای دکتر رمضانیان – دکتر مرادی   4059  
آقایان: دکتر رمضانپور، دکتر ابراهیم پور   4019  
دکتر مستقیمی، دکتر محفوظی، دکترصدرآرا   4067  
خانم دکتر نرجس زمانی   4028  
آقایان: دکتر روحی، دکتر یاکیده، دکتر میر عسگری دکتر میرعسکری مدیر گروه اقتصاد و حسابداری 4052  

گروه ادبیات فارسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکترخزانه دارلو مدیر گروه 4030  
خانم حسینی کارشناس گروه 4117  
خانم ها: دکتر بی نظیر، دکتر غیوری   4008  
آقایان: دکتر فاضلی، دکتر رضی   4007  
آقایان: دکتر یوسف پور، دکتر نیکویی   4006  
آقای دکتر تسلیمی   4005  
آقایان دکتر چراغی، دکتر رنجبر، دکتر رضایتی   4066  
خانم ها: دکتر موسوی – آقایی زاده   4032  

گروه ادبیات عرب

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر حسینی اجداد مدیر گروه 4037  
آقای صفرپور کارشناس گروه 4062  
آقایان: دکتر رجبی، دکتر جهانبخت   4083  
خانم ها: دکتر روشنفکر، دکتر رخشنده نیا   4085  
آقایان: دکتر حسینی اجداد نیاکی،  دکتر شعبانی   4085  

گروه علوم اجتماعی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر نوری مدیر گروه 4003  
آقای آقاجانی کارشناس گروه 4139  
آقایان: دکتر عبادالهی   4055  
آقای دکتر سید هاشم موسوی، خانم دکتر حلاج زاده، دکتر مسعودنیا   4054  
آقایان: دکتر ‌افقی، دکتر چاوشیان   4001  
آقایان: دکتر علیخواه، دکتر رحمتی، دکتر نوری، دکتر یعقوبی   4056  
آقایان: دکتر معصومی راد، دکتر غلامی   4051  
آقایان: دکتر اقدامی   4028  

گروه زبان روسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر نباتی مدیر گروه 4077  
آقای آقاجانی کارشناس گروه 4139  
خانمها:دکترخانجانی، دکتر مهدی‌خانلی، دکتر امیری   4084  
آقای دکتر نباتی   4092  
اتاق مشاوران بلاروس   4027  

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر یاسوری مدیر گروه 4020  
آقای خوشحال کارشناس گروه 4026  
خانم ها: دکتر شاه زیدی، دکتر جعفری، دکتر محمودی، دکتر بیگی   4091  
آقایان: دکتر آقایی، دکتر اوجی، دکتر داودی، دکتر حسام   4029  
آقای دکتر حاجی نژاد- آقای دکتر شکرگزار   4070  
آقایان: دکتر کهنسال، دکتر میرمیران، دکتر مرادی، دکتر سلطانیان   4079  

گروه حدیث و قرآن

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر عطا ا...اسماعیلی مدیر گروه 4045  
آقایان: دکتر حمید قربانپور، دکتر خانی مقدم   4065  
آقای امینی، دکتر آزرمی   4031  
آقای زاهدی   4111

سایر

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای حسین زاده آبدارخانه ها: همکف بلوک 6 4016  
خانم محمد نژاد طبقه دوم بلوک 2 4023  
خانم آفرین زاد بلوک 5 4004  
  نگهبانی درب ورودی دانشکده علوم انسانی 4024
آقای مشکین زر ساختمان دکتر ابریشمچیان 3171
کلاس مجازی   4118