بستن
FA EN AR RU FR

تماس با دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 آدرس : رشت .بزرگراه خلیج فارس ( کیلومتر ۵ جاده رشت به قزوین) مجتمع دانشگاه گیلان -دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

 صندوق پستی : ۳۹۸۸-۴۱۶۳۵

 کد پستی : ۴۳۶۵۳- ۴۱۹۹۸

 تلفن دفتر ریاست : ۳۸۰-۳۳۶۹۰۳۸۵-۰۱۳

 دور نگار :۳۳۶۹۰۲۸۰-۰۱۳

 تلفنخانه : ۸-۳۳۶۹۰۲۷۴-۰۱۳

کارکنان دانشکده و تلفن ها

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر صفایی ریاست دانشکده 4041 380 و 33690385
آقای حسین پور مسئول ‌دفتر ریاست   33690280 (فکس)
آقای‌ دکتر بوبانی معاون‌آموزشی‌ودانشجویی 4072  
آقای دکتر عبادالهی معاون پژوهشی دانشکده 4036 3690818
خانم توحیدی مقدم کارشناس پژوهشی 4012  
آقای دکتر جانی پور مدیر تحصیلات تکمیلی 4078  
آقای کریمیان کارشناس تحصیلات تکمیلی 4078  
آقای خوشحال کارشناس تحصیلات تکمیلی 4039  
آقای دکتر صفایی دبیر کمیته منتخب (ارتقاء و ترفیع...) 4041  
آقای فاتحی و آقای ابراهیمی کارشناس مرکز کامپیوتر 4044  
خانم طالعی مدیر امور عمومی 4043  
آقای سعیدیان و خانم شجری دبیرخانه 4018  
خانم شجری دفتر مجلات   33690590
آقای  اوستی کارپرداز 4038  
خانم جهانتاب عامل مالی 4042  
خانم ‌نیکنام و آقای مصداقی کمک حسابدار 4042  
آقای یوسفی، خانم ها تقی زاده انتشارات 4063  
خانم پیشگاه امین اموال و  انباردار 4131  
آقای طلیعه بخش نقلیه و دفتر همایش ها 4071  
آقایان اصغری و صفری تأسیسات 4115  
آقایان جنگجو ، خوش روش، حمیدی، قنبرزاده، قربانی، حاجتی، دائمی، پیروی خدمات 4069  
آقای واحد مدیر امور آموزشی 4040  
خانم حق بین آموزش مشاوره، علوم تربیتی وجغرافیا 4047  
خانم تسلیمی آموزش مدیریت بازرگانی و صنعتی و اقتصاد، حسابداری و گردشگری 4075  
آقای بشاش آموزش علوم اجتماعی، زبان روسی  (نظام وطیفه) 4071  
خانم خالق داد آموزش زبان انگلیسی و  ادبیات فارسی 4047  
(آقای کاسپور) کارشناس ترفیعات اعضای هیأت علمی / آموزش روانشناسی 4073  
خانم صفری آموزش زبان و ادبیات عرب 4047  
آقای رحیم خواه آموزش حقوق، علوم سیاسی و قرآن و حدیث 4048  
خانم وفادار نشریات کتابخانه و  مرجع 4025-4100  

گروه علوم سیاسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر سیمبر مدیر گروه 4134  
آقای‌آقاجانی کارشناس‌گروه 4139  
دکتر جانسیز، دکتر نیاکویی، دکتر اسماعیلی سنگری ،  خانم دکتر گودرزی   4132  
آقای دکتر هدایتی، بهرامی   4028  
دفتر دکتر ابریشم چیان   4124 33690569
اتاق اساتید مدعو   4065  

گروه حقوق

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

خانم سبحانی مدیر گروه 4098  
آقای صفرپور کارشناس گروه 4062  
آقایان: پرستش، دکتر جانی پور، دکتر شاه ملک پور   4022  
آقایان:  ایمانپور، سلمانپور، دکتر نظری نژاد، مقصودی   4089  
آقایان:  دکتر مقدم، دکتر دریایی، دکتر آقابابایی   4088  
آقای دکتر اسدی نژاد   4068  

گروه علوم‌تربیتی(مشاوره)

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر صیادی مدیر گروه 4046  
خانم صفری کارشناس گروه 4017  
خانم ها: حسینی، دکتر کریمی   4015  
آقای دکتر اصغری، دکتر امیر قربان پور   4015  
آقایان : جوان، دکتر بلند، دکتر صیادی، دکتر پور صفر   4013  
آقایان: دکترصادقی ، دکتر رعدی   4130  

گروه روان شناسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

خانم دکتر خسرو جاوید مدیر گروه 4050  
خانم دل آذر آزمایشگاه روان شناسی و کارشناس گروه 4120 - 4014  
آقایان: دکتر شاکری‌نیا، دکتر ابوالقاسمی، دکتر رضایی، دکتر خانزاده   4014  
آقایان: دکتر ‌کافی،  دکتر سلطانی، دکتر ناصح، خانمها: دکتر خسرو جاوید، دکتر زبردست   4086  
آقایان منصور حکیم جوادی، دکتر ولی ا... موسوی   4068  

گروه معارف‌اسلامی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر نورانی مدیر گروه 4076  
آقای پور قاسم کارشناس گروه 4090  
آقایان: غفاری، اسماعیلی، اقدامی   4111  
آقایان: دکتر کریمیان، یحیایی، نورانی، قاسمی روشن، عطایی، دکتر میر ابوطالبی، دکترباغبان زاده   4021  
خانم روحانی   4021  
آقایان دکتر مقدس و آقای دکتر مجتبی زاده   4028  

گروه زبان انگلیسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر تحریری مدیر گروه 4099  
خانم صفری کارشناس گروه 4017  
آقایان: دکتر فرحبخش، دکترهاشمی‌، دکتر تحریری   4053-4110  
آقایان:  دکتر مهدوی،  دکترخلیلی   4011  
آقایان:  شهابی، دکتر منصورشعبانی   4034  
خانمها: دکتر حساسخواه، دکتر دانای طوس   4009  
آقایان: دکتر برکت، دکتر صراحی   4010  
خانم دکتر شمسی   4010  

گروه مدیریت

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر اکبری مدیر گروه 4049  
آقای کیانپور کارشناس گروه 4052 - 4075  
آقایان دکتر ملک‌اخلاق، دکتر دوستار   4061  
آقایان: دکتر اسماعیل پور، دکتر قلی زاده   4060  
آقای دکتر رمضانیان – دکتر مرادی   4059  
آقایان: دکتر رمضانپور، دکتر ابراهیم پور   4019  
دکتر مستقیمی، دکتر محفوظی،صدرآرا   4067  
آقایان: دکتر روحی، دکتر یاکیده، دکتر میر عسگری   4052  
خانم: دکتر بیگی   4031  

گروه ادبیات فارسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکترخزانه دارلو مدیر گروه 4030  
خانم حسینی کارشناس گروه 4117  
خانم ها: دکتر بی نظیر، دکتر غیوری   4008  
آقایان: دکتر فاضلی، دکتر رضی   4007  
آقایان: دکتر یوسف پور، دکتر نیکویی   4006  
آقای دکتر خائفی، دکتر تسلیمی   4005  
آقایان دکتر چراغی، دکتر رنجبر   4066  
خانم ها: دکتر موسوی – آقایی زاده   4032  

گروه ادبیات عرب

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر حسینی اجداد نیاکی مدیر گروه 4037  
آقای صفرپور کارشناس گروه 4062  
آقایان: دکتر رجبی، دکتر هاشملو، دکتر جهانبخت   4083  
خانم ها: دکتر روشنفکر، دکتر رخشنده نیا   4085  
آقایان: دکتر حسینی اجداد نیاکی،  دکتر شعبانی   4085  

گروه علوم اجتماعی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر کنعانی مدیر گروه 4003  
آقای آقاجانی کارشناس گروه 4139  
آقایان: دکتر عبادالهی   4055  
آقای دکتر سید هاشم موسوی، خانم دکتر حلاج زاده   4054  
آقایان: دکتر ‌افقی، دکتر چاوشیان   4001  
آقایان: دکتر علیخواه، دکتر رحمتی، دکتر نوری، دکتر یعقوبی   4056  
آقایان: دکتر معصومی راد، دکتر غلامی   4051  
آقایان: دکتر اقدامی   4028  
خانم دکتر      

گروه زبان روسی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر گل اندام مدیر گروه 4077  
خانم مجاور شیخان کارشناس گروه 4026  
خانمها: دکترمحمد زاده، دکترخانجانی، دکتر مهدی‌خانلی، دکتر امیری   4084  
آقای دکتر نباتی   4092  
اتاق مشاوران بلاروس   4027  

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر یاسوری مدیر گروه 4020  
آقای مجاور شیخان کارشناس گروه 4026  
خانم ها: دکتر شاه زیدی، دکتر جعفری، دکتر محمودی   4091  
آقایان: دکتر آقایی، دکتر اوجی، دکتر داودی، دکتر حسام   4029  
آقای دکتر حاجی نژاد- آقای دکتر شکرگزار   4070  
آقایان: دکتر کهنسال، دکتر میرمیران، دکتر مرادی، دکتر سلطانیان   4079  

گروه حدیث و قرآن

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر عطا ا...اسماعیلی مدیر گروه 4045  
آقایان: دکتر حمید قربانپور، دکتر خانی مقدم   4033  
آقای زاهدی   4111  

سایر

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای حسین زاده آبدارخانه ها: همکف بلوک 6 4016  
 آقای قاسمی طبقه دوم بلوک 2 4023  
خانم آفرین زاد بلوک 5 4004  
  نگهبانی درب ورودی دانشکده علوم انسانی 4087-4024