بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارکنان

کارکنان اداری

نام و نام خانوادگی اطلاعات
ربابه طالعی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
سمت: رئیس اداره امور عمومی
شماره داخلی ۴۰۱۸

علی اوستی

میزان تحصیلات: دیپلم
سمت: کارپرداز
شماره داخلی: ۴۰۳۸

سهیلا نیکنام

میزان تحصیلات: دیپلم

رشته تحصیلی: اقتصاد اجتماعی
سمت: کمک حسابدار
شماره داخلی:۴۰۴۲

طاهر سعیدیان

میزان تحصیلات: دیپلم

رشته تحصیلی: تولید نهال و حنگلکاری
سمت: متصدی امور دفتری
شماره داخلی: ۴۰۱8

زهرا پیشگاه

میزان تحصیلات: لیسانس

سمت: انباردار و امین اموال

شماره داخلی: 4131

حمزه حسین پور

میزان تحصیلات: کارشناسی
سمت: دفتر ریاست
شماره داخلی: ۴۰۴۱
Email:h.hoseinpour2014@gmail.com

 

کارکنان آموزشی

نام و نام خانوادگی اطلاعات

حسین واحد

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی:

سمت: رئیس اداره آموزش
شماره داخلی: ۴۰۴۰

حسین کاس پور

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی:

سمت: کارشناس دفتر نظارت و آموزش
شماره داخلی: ۴۰۷۳

شهربانو حق‌بین


میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی:

سمت: کارشناس خدمات آموزشی مشاوره و جغرافیا
شماره داخلی: ۴۰۵۷

طاهره خالق‌داد

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس خدمات آموزشی زبان انگلیسی و ادبیات عرب
شماره تماس: ۴۰۵۸

هوشمند رحیم خواه

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس خدمات آموزشی حقوق و علوم سیاسی و علوم قرآن و حدیث
شماره داخلی: ۴۰۴

مجید امیدی نیاول

میزان تحصیلات:

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس گروه مدیریت صنعتی و بازرگانی
شماره داخلی:

محمد صفرپور

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
سمت: کارشناس گروه حقوق و ادبیات عرب

شماره داخلی: 4052

حمید رضا آقاجانی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس گروه علوم اجتماعی و علوم سیاسی
شماره داخلی: ۴۱۳۹

مریم حسینی

 

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی(مدیریت نیروی انسانی)

سمت: کارشناس گروه ادبیات فارسی
شماره داخلی: 4117

الهه دل آذر

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس گروه روانشناسی
شماره داخلی: ۴۱۲۰

زینب مجاور شیخان

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس
شماره داخلی: ۴۰۲۶

انسیه تسلیمی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی:

سمت: کارشناس آموزشی

یزدان خوشحال

 

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

سمت: کارشناس گروه جغرافیا
شماره داخلی: 4026

 

محمدرضا پور قاسم

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی:

سمت: کارشناس گروه معارف

علی کیان پور

میزان تحصیلات:لیسانس

رشته تحصیلی حقوق

سمت: کارشناس کارشناس گروه اقتصاد و حسابداری

شماره داخلی: 4087

غلامرضا بشاش

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس گروه

شماره داخلی: 4071

 

کارکنان پژوهشی

نام و نام خانوادگی اطلاعات

مهرناز توحیدی مقدم

 

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

سمت: کارشناس پژِوهشی
شماره داخلی: ۴۰۱۲

رقیه وفادار

میزان تحصیلات: فوق دیپلم

سمت: ;متصدی امور کتابخانه

شماره داخلی: 4025

 

مجتبی جانی پور

سمت: مدیر تحصیلات تکمیلی

مدرک: دکترای حقوق

بهروز کریمیان

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

مدرک: فوق لیسانس

داخلی: 4078