بستن
FA EN

کارکنان

کارکنان اداری

 

نام و نام خانوادگی اطلاعات
ربابه طالعی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
سمت: رئیس اداره امور عمومی
شماره داخلی 4043

علی اوستی

میزان تحصیلات: دیپلم
سمت: کارپرداز
شماره داخلی: 4038

سهیلا نیکنام

میزان تحصیلات: دیپلم

رشته تحصیلی: اقتصاد اجتماعی
سمت: کمک حسابدار
شماره داخلی:4042

طاهر سعیدیان

میزان تحصیلات: دیپلم

رشته تحصیلی: تولید نهال و حنگلکاری
سمت: انباردار و امین اموال
شماره داخلی: 4131

رقیه وفادار

میزان تحصیلات: فوق دیپلم

سمت: دبیرخانه

شماره داخلی: 4018

حمزه حسین پور

میزان تحصیلات: کارشناسی
سمت: دفتر ریاست
شماره داخلی: 4041
Email:h.hoseinpour2014@gmail.com

فاطمه ابراهیمی

 

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
سمت: عامل مالی
شماره داخلی: 4042

 

کارکنان آموزشی

 

نام و نام خانوادگی اطلاعات

حسین واحد

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
رشته تحصیلی:

سمت: رئیس اداره آموزش
شماره داخلی: 4040

حسین کاس پور

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی:

سمت: کارشناس مسئول خدمات آموزشی رشته روانشناسی و اقتصاد
شماره داخلی: 4073

طاهره خالق‌داد

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس مسئول خدمات آموزشی رشته های زبان انگلیسی و  ادبیات فارسی و کارشناس گروه زبان انگلیسی
شماره تماس: 4047

هوشمند رحیم خواه

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس خدمات آموزشی رشته های حقوق، علوم سیاسی و علوم قرآن و حدیث
شماره داخلی: 4048

مجید امیدی نیاول

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس گروه  و خدمات رشته های مدیریت صنعتی و بازرگانی
شماره داخلی:4087

محمد صفرپور

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی
سمت: کارشناس گروه رشته های حقوق و ادبیات عرب و کارشناس خدمات آموزشی رشته ادبیات عرب

شماره داخلی: 4052

حمید رضا آقاجانی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس گروه رشته های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، زبان روسی و آزفا
شماره داخلی: 4139

مریم حسینی

 

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی(مدیریت نیروی انسانی)

سمت: کارشناس گروه رشته ادبیات فارسی
شماره داخلی: 4117

الهه دل آذر

میزان تحصیلات: دکتری

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس گروه رشته روانشناسی
شماره داخلی: 4120

زینب مجاور شیخان

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس گروه رشته های علوم تربیتی و علوم قرآن و حدیث
شماره داخلی: 4017

انسیه تسلیمی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

سمت: کارشناس مسئول خدمات آموزشی رشته های حسابداری، گردشگری و جغرافیا

شماره داخلی:4075

یزدان خوشحال

 

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

سمت: کارشناس گروه رشته جغرافیا
شماره داخلی: 4026

 

محمدرضا پور قاسم

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی:

سمت: کارشناس گروه معارف

شماره داخلی: 4090

علی کیان پور

میزان تحصیلات:لیسانس

رشته تحصیلی حقوق

سمت: کارشناس گروه رشته های اقتصاد و حسابداری

شماره داخلی: 4087

غلامرضا بشاش

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس خدمات آموزشی رشته های علوم اجتماعی و زبان روسی و مسئول نظام وظیفه

شماره داخلی: 4071

سید منصور موسویان

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس خدمات آموزشی رشته مشاوره

شماره داخلی: 4058

جواد سهیلی رادمرد

میزان تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی:
سمت: کارشناس خدمات آموزشی رشته علوم تربیتی

شماره داخلی: 4052

 

کارکنان پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی اطلاعات

دکتر اسماعیل آقایی زاده

 


سمت: معاون پژوهشی و اجرایی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته: دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شماره داخلی: 4036

مهرناز توحیدی مقدم

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی

سمت: کارشناس پژِوهشی

شماره داخلی: 4012

رقیه وفادار

میزان تحصیلات: فوق دیپلم

سمت: متصدی امور کتابخانه

شماره داخلی: 4025

 

 

نام و نام خانوادگی سمت
دکتر محمد رضا غلامی

سمت: مسئول تحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی: استادیار

رشته: دکتری علوم اجتماعی

بهروز کریمیان

سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی

مدرک: فوق لیسانس

داخلی: 4078