بستن
FA EN AR RU FR

کارکنان

کارکنان اداری

نام و نام خانوادگی اطلاعات
ربابه طالعی میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد
سمت: رئیس اداره امور عمومی
شماره داخلی ۴۰۱۸

علی اوستی

میزان تحصیلات: دیپلم
سمت: کارپرداز
شماره داخلی: ۴۰۳۸

سهیلا نیکنام

میزان تحصیلات: دیپلم
سمت: کمک حسابدار
شماره داخلی:۴۰۴۲

طاهر سعیدیان

میزان تحصیلات: دیپلم
سمت: نامه رسان
شماره داخلی: ۴۰۱8

زهرا پیشگاه

میزان تحصیلات: لیسانس

سمت: انباردار و امین اموال

شماره داخلی: 4131

حمزه حسین پور

میزان تحصیلات: کارشناسی
سمت: دفتر ریاست
شماره داخلی: ۴۰۴۱
Email:h.hoseinpour2014@gmail.com

 

کارکنان آموزشی

نام و نام خانوادگی اطلاعات

حسین واحد

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
سمت: رئیس آموزش
شماره داخلی: ۴۰۴۰

حسین کاس پور

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
سمت: کارشناس دفتر نظارت و آموزش
شماره داخلی: ۴۰۷۳

شهربانو حق‌بین


میزان تحصیلات: لیسانس
سمت: کارشناس خدمات آموزشی مشاوره و جغرافیا
شماره داخلی: ۴۰۵۷

طاهره خالق‌داد

میزان تحصیلات: لیسانس
سمت: کارشناس خدمات آموزشی زبان انگلیسی و ادبیات عرب
شماره تماس: ۴۰۵۸

هوشمند رحیم خواه

میزان تحصیلات: لیسانس
سمت: کارشناس خدمات آموزشی حقوق و علوم سیاسی و علوم قرآن و حدیث
شماره داخلی: ۴۰۴

مجید امیدی نیاول

میزان تحصیلات:
سمت: کارشناس گروه مدیریت صنعتی و بازرگانی
شماره داخلی:

محمد صفرپور

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
سمت: کارشناس گروه حقوق و ادبیات عرب

حمید رضا آقاجانی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
سمت: کارشناس گروه علوم اجتماعی و علوم سیاسی
شماره داخلی: ۴۱۳۹

مریم حسینی

میزان تحصیلات: لیسانس
سمت: کارشناس گروه ادبیات فارسی
شماره داخلی: ۴۰۱۷

الهه دل آذر

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
سمت: کارشناس گروه روانشناسی
شماره داخلی: ۴۱۲۰

زینب مجاور شیخان

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
سمت: کارشناس گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شماره داخلی: ۴۰۲۶

انسیه تسلیمی

میزان تحصیلات: فوق لیسانس

سمت: کارشناس آموزشی

فاطمه صفری

میزان تحصیلات: فوق دیپلم

سمت: کارشناس آموزشی

محمدرضا پور قاسم

میزان تحصیلات: لیسانس

سمت: کارشناس گروه معارف

علی کیان پور

میزان تحصیلات:

سمت: کارشناس گروه اقتصاد

شماره داخلی: 4052

غلامرضا بشاش

میزان تحصیلات: لیسانس
سمت: کارشناس گروه
شماره داخلی: 4071

 

کارکنان پژوهشی

نام و نام خانوادگی اطلاعات

مهرناز توحیدی مقدم

میزان تحصیلات: فوق لیسانس
سمت: کارشناس پژِوهشی
شماره داخلی: ۴۰۱۲

رقیه وفادار

میزان تحصیلات: فوق دیپلم

سمت: ;متصدی امور کتابخانه

شماره داخلی: 4025