بستن
FA EN AR RU FR CHI

معرفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاریخچه

دانشکده علوم انسانی از سال 1356 فعالیت علمی خود را با تأسیس رشته زبان و ادبیات آلمانی آغاز کرد. با وقوع انقلاب فرهنگی در سال 1359، فعالیت های دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان همانند دانشکده های دانشگاه های سراسر کشور دچار تعلیق شد. با بازگشایی مجدد دانشگاه گیلان در سال 1362، ضمن جذب 40 نفر دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی فعالیت آموزشی دانشکده مجدداً ادامه یافت و دانشجویان رشته زبان و ادبیات آلمانی نیز (بدلیل خروج مدرسین آلمانی از کشور) از طریق تغییر رشته در سایر رشته‌های موجود دانشگاه مشغول به تحصیل شدند. در گذشته محل فعالیت‌ آموزشی دانشکده در بخشی از پادگان نیروی دریایی رشت قرار داشت که در سال 1363 به محل فعلی دانشکده تربیت بدنی انتقال یافت. از تابستان سال 1373 با اتمام فاز اول بنای ساختمان دانشکده علوم انسانی به مساحت 3300 متر مربع (واقع در پردیس اصلی دانشگاه) گروههای زبان و ادبیات فارسی و علوم اجتماعی به این محل منتقل شدند. از سال1380 با همت نیکوکار گیلانی جناب آقای دکتر ابریشم چیان ساخت فاز دوم ساختمان دانشکده آغاز گردید و بدین‌ترتیب، حدود 7300 متر مربع به فضای آموزشی و اداری دانشکده اضافه شد. در نتیجه از مهر ماه سال 1382 دانشکده ادبیات و علوم انسانی با تمام امکانات و تجهیزات به این محل انتقال یافت. در حال حاضر این دانشکده دارای 146 عضو هیأت علمی است که تعداد 7 نفر از آنها از مرتبه استادی، 40 نفر از مرتبه دانشیاری،89 نفر از مرتبه استادیاری و 10 نفر از مرتبه مربی برخوردارند. دانشکده علوم انسانی در جمع دانشکده های دانشگاه گیلان از سال 1372 هر ساله بیشترین تعداد دانشجویان را پذیرا است. هم اکنون در این دانشکده تعداد 4611 نفر دانشجو به تحصیل اشتغال دارند.

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل روزانه و شبانه در دانشکده علوم انسانی به تفکیک مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی 1398- 1397

مقطع تحصیلی

شاغل به تحصیل

 

جمع

روزانه

شبانه

زن

مرد

زن

مرد

کارشناسی

1643

547

972

328

3490

کارشناسی ارشد

447

258

201

108

1014

دکتری

43

47

6

11

107

جمع

2133

852

1179

447

4611

 

تعداد دانشجویان کارشناسی شاغل به تحصیل روزانه و شبانه در دانشکده علوم انسانی به تفکیک رشته تحصیلی در سال تحصیلی 1398- 1397

رشته تحصیلی

شاغل به تحصیل

 

جمع

روزانه

شبانه

زن

مرد

زن

مرد

حقوق

109

88

67

51

315

زبان و ادبیات انگلیسی

100

68

74

39

281

روانشناسی

145

34

77

13

269

مدیریت بازرگانی

113

56

58

25

252

علوم اجتماعی

151

21

59

13

244

مدیریت صنعتی

91

48

59

30

228

زبان ادبیات فارسی

136

13

69

9

227

علوم تربیتی / مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

140

6

74

4

224

اقتصاد

80

49

55

39

223

مشاوره و راهنمایی

113

13

82

9

217

علوم سیاسی

76

51

34

18

179

زبان ادبیات عرب

115

18

35

3

171

حسابداری

58

33

44

26

161

جغرافیا

27

4

75

28

134

زبان روسی

102

26

---

----

128

علوم قرآن و حدیث

32

5

69

13

119

جهانگردی /  گردشگری

55

14

41

8

118

جمع

1643

547

972

328

3490

 

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد شاغل به تحصیل روزانه و شبانه در دانشکده علوم انسانی به تفکیک رشته تحصیلی در سال تحصیلی 1398- 1397

رشته تحصیلی

شاغل به تحصیل

 

جمع

روزانه

شبانه

زن

مرد

زن

مرد

زبان و ادبیات انگلیسی

75

39

30

13

157

حقوق

33

47

26

26

132

روانشناسی

69

13

38

10

130

زبان و ادبیات فارسی

46

23

29

10

108

علوم اجتماعی

26

19

21

11

77

علوم سیاسی

20

31

4

15

70

زبان و ادبیات عرب

31

11

19

7

68

ایران شناسی

37

19

6

3

65

مدیریت صنعتی

36

19

5

2

62

جغرافیا

32

15

9

4

60

مدیریت بازرگانی

16

13

14

7

50

مشاوره خانواده

26

9

--

--

35

جمع

447

258

201

108

1014

 

تعداد دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل روزانه و شبانه در دانشکده علوم انسانی به تفکیک رشته تحصیلی در سال تحصیلی 1398- 1397

رشته تحصیلی

شاغل به تحصیل

 

جمع

روزانه

شبانه

زن

مرد

زن

مرد

زبان و ادبیات فارسی

23

13

4

7

47

روابط بین الملل

2

17

1

4

24

روانشناسی

7

3

1

---

11

جامعه شناسی

6

5

---

---

11

مدیریت بازرگانی

2

7

---

---

9

مدیریت صنعتی

3

2

---

---

5

جمع

43

47

6

11

107

 
 

فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی  و اجرایی دانشکده علوم انسانی به شرح زیر می باشد: آموزش نظری و عملی دانشجویان طبق برنامه مصوب؛ انجام تحقیقات عملی برحسب نیازهای اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی کشوری در چارچوب برنامه‌های دانشگاه؛ تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی از طریق همکاری با مقامات ذیربط دانشگاه؛ ایجاد تسهیلات آموزشی و غیرآموزشی برای دانشجویان دانشکده؛ ایجاد روابط علمی و آموزشی با متخصصین و دانشگاههای داخلی و خارجی و تبادل اعضای هیأت علمی و دانشجو از طریق همکاری با مقامات ذیربط دانشگاه؛ تأمین اعضای آموزشی دانشکده و همکاری در این زمینه با سایر دانشکده‌های دانشگاه در صورت لزوم؛ انجام خدمات مختلف آموزشی، دانشجویی، اداره امور کتابخانه دانشکده و سایر خدمات با همکاری واحدهای ذیربط؛ پیش بینی نیروی انسانی موردنیاز دانشکده و ارائه گزارش به مقامات ذیربط دانشگاه؛ همکاری با دفتر طرح و برنامه دانشگاه در تهیه و تنظیم بودجه سالانه دانشکده؛ انجام امور مالی و اداری دانشکده در حدود اختیارات.