درباره دانشکده

معرفی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاریخچه

دانشکده علوم انسانی از سال 1356 فعالیت علمی خود را با تأسیس رشته زبان و ادبیات آلمانی آغاز کرد. با وقوع انقلاب فرهنگی در سال 1359، فعالیت های دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان همانند دانشکده های دانشگاه های سراسر کشور دچار تعلیق شد. با بازگشایی مجدد دانشگاه گیلان در سال 1362، ضمن جذب 40 نفر دانشجو در رشته زبان و ادبیات فارسی فعالیت آموزشی دانشکده مجدداً ادامه یافت و دانشجویان رشته زبان و ادبیات آلمانی نیز (بدلیل خروج مدرسین آلمانی از کشور) از طریق تغییر رشته در سایر رشته‌های موجود دانشگاه مشغول به تحصیل شدند. در گذشته محل فعالیت‌ آموزشی دانشکده در بخشی از پادگان نیروی دریایی رشت قرار داشت که در سال 1363 به محل فعلی دانشکده تربیت بدنی انتقال یافت. از تابستان سال 1373 با اتمام فاز اول بنای ساختمان دانشکده علوم انسانی به مساحت 3300 متر مربع (واقع در پردیس اصلی دانشگاه) گروههای زبان و ادبیات فارسی و علوم اجتماعی به این محل منتقل شدند. از سال1380 با همت نیکوکار گیلانی جناب آقای دکتر ابریشم چیان ساخت فاز دوم ساختمان دانشکده آغاز گردید و بدین‌ترتیب، حدود 7300 متر مربع به فضای آموزشی و اداری دانشکده اضافه شد. در نتیجه از مهر ماه سال 1382 دانشکده ادبیات و علوم انسانی با تمام امکانات و تجهیزات به این محل انتقال یافت. در حال حاضر این دانشکده دارای 144 عضو هیأت علمی است که تعداد 7 نفر از آنها از مرتبه استادی، 44 نفر از مرتبه دانشیاری، 86 نفر از مرتبه استادیاری و 7 نفر از مرتبه مربی برخوردارند. دانشکده علوم انسانی در جمع دانشکده های دانشگاه گیلان از سال 1372 هر ساله بیشترین تعداد دانشجویان را پذیرا است. هم اکنون در این دانشکده تعداد  6186 نفر دانشجو به تحصیل اشتغال دارند.

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل روزانه و شبانه در دانشکده علوم انسانی به تفکیک مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی 1401-1400

مقطع تحصیلی

شاغل به تحصیل

 

جمع

روزانه

شبانه

زن

مرد

زن

مرد

کارشناسی

1880

623

1192

415

4110

کارشناسی ارشد

526

390

250

159

1325

دکتری

88

96

24

36

244

جمع

2494

1109

1466

610

5679

 

 

تعداد دانشجویان کارشناسی شاغل به تحصیل روزانه و شبانه در دانشکده علوم انسانی به تفکیک رشته تحصیلی در سال تحصیلی 1401-1400

کارشناسی

 

جمع

شبانه

روزانه

رشته تحصیلی

مرد

زن

مرد

زن

341

50

115

72

104

حقوق

274

39

65

61

109

زبان و ادبیات انگلیسی

303

24

99

50

130

روانشناسی

279

40

83

57

99

مدیریت بازرگانی

247

22

84

24

117

علوم اجتماعی

264

47

72

52

93

مدیریت صنعتی

263

19

102

15

127

زبان و ادبیات فارسی

269

8

109

11

141

علوم تربیتی/مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

247

44

57

64

82

اقتصاد

350

13

135

24

178

مشاوره و راهنمایی

174

27

35

44

68

علوم سیاسی

165

5

14

14

132

زبان و ادبیات عرب

279

44

80

50

105

حسابداری

164

10

37

24

93

جغرافیا

129

2

14

20

93

زبان روسی

176

7

39

20

110

علوم قرآن و حدیث

186

14

52

21

99

جهانگردی/گردشگری

4110

415

1192

623

1880

جمع

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد شاغل به تحصیل روزانه و شبانه در دانشکده علوم انسانی به تفکیک رشته تحصیلی در سال تحصیلی 1401-1400

کارشناسی

 

جمع

شبانه

روزانه

رشته تحصیلی

مرد

زن

مرد

زن

157

42

22

54

39

حقوق

131

12

22

44

53

زبان و ادبیات انگلیسی

156

10

44

20

82

روانشناسی

207

22

27

69

89

مدیریت

93

10

25

24

34

علوم اجتماعی

167

11

48

41

67

زبان و ادبیات فارسی

58

1

8

10

39

مشاوره خانواده

115

30

12

55

18

علوم سیاسی

84

14

25

11

34

زبان و ادبیات عرب

88

3

11

28

46

جغرافیا

69

4

6

34

25

ایرانشناسی

1325

159

250

390

526

جمع


 

تعداد دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل روزانه و شبانه در دانشکده علوم انسانی به تفکیک رشته تحصیلی در سال تحصیلی 1401-1400

کارشناسی

 

جمع

شبانه

روزانه

رشته تحصیلی

مرد

زن

مرد

زن

25

6

1

15

3

حقوق

12

1

3

5

3

آموزش زبان انگلیسی

29

1

7

5

16

روانشناسی

46

7

3

25

11

مدیریت

26

3

1

10

12

جامعه شناسی فرهنگی

63

10

7

15

31

زبان و ادبیات فارسی

31

8

2

16

5

روابط بین الملل

12

0

0

5

7

جغرافیا

244

36

24

96

88

 

 

فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی  و اجرایی دانشکده علوم انسانی به شرح زیر می باشد: آموزش نظری و عملی دانشجویان طبق برنامه مصوب؛ انجام تحقیقات عملی برحسب نیازهای اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی کشوری در چارچوب برنامه‌های دانشگاه؛ تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی از طریق همکاری با مقامات ذیربط دانشگاه؛ ایجاد تسهیلات آموزشی و غیرآموزشی برای دانشجویان دانشکده؛ ایجاد روابط علمی و آموزشی با متخصصین و دانشگاههای داخلی و خارجی و تبادل اعضای هیأت علمی و دانشجو از طریق همکاری با مقامات ذیربط دانشگاه؛ تأمین اعضای آموزشی دانشکده و همکاری در این زمینه با سایر دانشکده‌های دانشگاه در صورت لزوم؛ انجام خدمات مختلف آموزشی، دانشجویی، اداره امور کتابخانه دانشکده و سایر خدمات با همکاری واحدهای ذیربط؛ پیش بینی نیروی انسانی موردنیاز دانشکده و ارائه گزارش به مقامات ذیربط دانشگاه؛ همکاری با دفتر طرح و برنامه دانشگاه در تهیه و تنظیم بودجه سالانه دانشکده؛ انجام امور مالی و اداری دانشکده در حدود اختیارات.