بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت

 

دکتر علی صفایی

سمت: ریاست دانشکده

مرتبه علمی: استاد

رشته: دکتری زبان و ادبیات فارسی

دکتر محمد امین صراحی

سمت: معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده

مرتبه علمی: استادیار

رشته: دکتری زبانشناسی همگانی

 

دکتر اسماعیل آقایی زاده

سمت: معاون پژوهشی و اجرایی

مرتبه علمی: استادیار

رشته: دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتر محمد رضا غلامی

سمت: مسئول تحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی: استادیار

رشته: دکتری علوم اجتماعی

 

حسین واحد

سمت: رئیس امور دانشجویی و آموزشی

رشته: کارشناسی ارشد علوم تربیتی

ربابه طالعی

سمت: رئیس امور عمومی

رشته: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

رؤسای قبلی

ریاست دانشکده علوم انسانی

ریاست فعلی دانشکده علوم انسانی از طرف نمایندگان و مدیران گروهها با رای گیری انتخاب و توسط ریاست دانشگاه منصوب گردید. این دانشکده برحسب نیاز و به تشخیص هیأت رئیسه دانشگاه دارای 2 معاون، تحت عنوان معاون آموزشی و دانشجویی و معاون پژوهشی و اجرایی است. از بدو تأسیس دانشگاه گیلان افراد مشروحه زیر ریاست دانشکده انسانی دانشگاه گیلان را برعهده داشته‌اند:

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی در هنگام تصدی و رشته تحصیلی

رتبه دانشگاهی در زمان تصدی

مدت اشتغال

از تاریخ

تا تاریخ

رضا دها

دکترای اقتصاد

استادیار

57/2/10

57/10/1

نصرت الله رستگار

دکترای زبان و ادبیات آلمانی

استادیار

57/12/9

58/6/4

مسعود رعایائی

فوق لیسانس تربیت بدنی

مربی

58/7/1

59/3/13

فاروق خارابی

دکترای جامعه شناسی

استادیار

59/3/13

60/1/18

محمدرضا نصیری

دکترای تاریخ

استادیار

60/1/18

69/7/30

فاروق خارابی

دکترای جامعه‌شناسی

استادیار

69/8/1

70/8/11

غلامرضا رحمدل

دکترای زبان و ادبیات فارسی

استادیار

70/8/11

76/8/9

محمدکاظم یوسف پور

دکترای زبان و ادبیات فارسی

استادیار

76/8/9

1385

فاطمه کریمی

دکترای علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت)

استادیار

1385

1388

رضا سیمبر

دکترای علوم سیاسی

دانشیار

1388

1391

محمد دوستار

دکترای مدیریت

استادیار

1391

1393

عباداله رستمی

دکترای حقوق خصوصی

دانشیار

1393

1396

علی صفایی سنگری

دکترای زبان و ادبیات فارسی

استاد

1396

تاکنون

                                                                                                         

وظایف و اختیارات ریاست دانشکده علوم انسانی به شرح زیر می باشد: ایجاد زمینه های مناسب و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی از جانب ریاست دانشگاه؛ ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و فرهنگی دانشکده؛ تشکیل شورای دانشکده و نظارت بر فعالیت آن؛ ارزیابی و هماهنگی کلیه فعالیتهای واحدهای ذیربط دانشکده؛ شرکت در جلسات شورای دانشکده و دانشگاه؛ نظارت بر کار شوراهای تخصصی دانشکده؛ نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده؛ ارزیابی عملکرد سالیانه دانشکده و گزارش آن به ریاست دانشگاه؛ پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده و نظارت بر نحوه هزینه اعتبارات؛ پیشنهاد مدیر گروه آموزشی به ریاست دانشگاه؛ تأمین کارکنان موردنیاز دانشکده (اعم از هیئت علمی و اداری) با هماهنگی واحدهای ذیربط؛ بررسی صلاحیت معاونین گروههای آموزشی؛ پیشنهاد عزل و نصب معاونین و مدیران گروههای آموزشی دانشکده؛ پیشنهاد ترفیع اعضای هیئت علمی دانشکده به معاونت آموزشی و هیئت ممیزه؛ ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی دانشکده.