انجمن علمی علوم اجتماعی

استاد مشاور: دکتر علی یعقوبی

دبیر انجمن: فرید امیری

فعالیت ها:

1)برگزاری جلسه نقد بررسی فیلم بیردمن در قالب نشست دانشجویی

2)برگزاری جلسه نقد و بررسی فیلم شهرزیبا

3)برگزاری مراسم معارفه ورودی های 97

4)برگزاری هفتگی جلسات تحلیل اخبار سیاسی-اجتماعی  در قالب نشست دانشجویی

5)برگزاری جلسات حلقه کتابخوانی  بصورت ماهانه در قالب نشست دانشجویی