انجمن علمی مدیریت بازرگانی

استاد مشاور مدیریت بازرگاتی: دکتر محسن اکبری

دبیر انجمن: مه تا فقیهی

فعالیت های علمی انجمن مدیریت بازرگانی:

۱_ برگزاری کارگاه دیجیتال مارکتینگ

۲_ برگزاری کارگاه آموزش تایپ سریع

۳_برگزاری همایش آشنایی با بورس بهمراه اعطای گواهی معتبر

۴_برگزاری همایش اشنایی با رشته های دانشکده ادبیات و علوم انسانی با مشارکت سایر انجمن های علمی

۵_برنامه ریزی تحصیلی و همکاری با مدیر گروه در برنامه ریزی تحصیلی توسط نمایندگان انجمن علمی در هرکلاس