انجمن علمی مدیریت صنعتی

استاد مشاور: دکتر مصطفی ابراهیم پور

دبیر انجمن:فاطمه پورغلامعلی نژاد 

 

فعالیت ها

1)      برگزاری کارگاه اموزش اکسل

2)      بازدید از کارخانه پارس شهاب

3)      بازدید از کارخانه پارس خزر

4)      برگزاری کارگاه بورس با مشارکت انجمن مدیریت بازرگانی و اقتصاد

5)      برگزاری همایش اشنایی با رشته های دانشکده ادبیات و علوم انسانی با مشارکت سایر انمن های علمی

6)      برنامه ریزی تحصیلی و همکاری با مدیر گروه در برنامه ریزی تحصیلی توسط نمایندگان انجمن علمی در هرکلاس