درباره دانشکده

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی دانشکده

14 12 2015
کد خبر : 4086441
تعداد بازدید : 0

ردیف

نام گروههای آموزشی و پژوهشی

شروع فعالیت

۱ زبان و ادبیات فارسی ۱۳۶۲
۲ معارف اسلامی ۱۳۶۲
۳ زبان و ادبیات انگلیسی ۱۳۶۷
۴ علوم اجتماعی ۱۳۷۰
۵ مدیریت ۱۳۷۲
۶ روان شناسی ۱۳۷۳
۷ حقوق ۱۳۷۳
۸  زبان و ادبیات عرب ۱۳۷۳
۹ علوم تربیتی ۱۳۸۰
۱۰ زبان روسی ۱۳۸۵
۱۱ علوم سیاسی ۱۳۸۶
۱۲ جغراقیا و برنامه ریزی شهری ۱۳۸۸
۱۳ الهیات – قرآن و حدیث ۱۳۹۱
14 اقتصاد، حسابداری و جهانگردی 1398

 

دسته بندی :
دسته‌بندی نشده