بستن
FA EN

نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

به استناد نامه شماره 2/70066 مورخ 98/06/24 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، جناب آقای دکتر مهدی هدایتی شهیدانی عضو محترم هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به عنوان نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده منصوب شدند.