نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 

   به استناد نامه شماره 2/140805 مورخ 1401/10/26 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، دکتر مهدی حسام عضو محترم هیأت علمی گروه جغرافیا دانشکده ادبیات و به عنوان نماینده فرهنگی و اجتماعی دانشکده منصوب شدند.